Requisitos para solicitar o subsidio para maiores de 55 anos


Requisitos para solicitar o subsidio para maiores de 55 anos

5401448Si miramos os últimos datos da poboación en situación publicados polo Ministerio de Traballo e Seguridade Social, o paro en agosto aumentou en 14.435 persoas, situando o número total de desempregados en 3.697.496, sendo o 7,7% deles menores de 25 anos e o 92,3%, maiores de 25 anos.

E é neste último grupo no que centraremos a atención, máis concretamente no dos maiores de 55 anos, un dos máis castigados pola crise e o desemprego. Segundo os datos da última Enquisa de Poboación Activa (EPA) que leva a cabo o INE (Instituto Nacional de Estatística), en 2015 a taxa de paro para persoas que van desde os 55 aos 59 era de 19,58%, para vos que van dos 60 aos 64 era do 16,65% e para os que van desde os 65 aos 69 anos era do 4,79%.

Con menores oportunidades e coas mesmas ganas de traballar, atópanse ante unha situación complicada. Aquí unha axuda económica estatal: O subsidio por desemprego para maiores de 55 (hai que explicar que anteriormente podían acollerse a el a partir dos 52 anos e que os requisitos eran algo menores).

Para quen estean nunha situación de paro, teñan 55 anos ou máis e ademais esgoten a prestación por desemprego, xa cumpren os primeiros requisitos para poder solicitar o subsidio por desemprego para maiores de 55 anos. Pero… Que máis requisitos hai que cumprir?

  • Que requisitos hai que cumprir?

Ademais destes tres primeiros requisitos mencionados, é necesario que o solicitante estea inscrito como demandante de emprego durante un mes, que non rexeite unha oferta de emprego adecuada (a inscripción ten que prolongarse durante o tempo no que se reciba o subsidio) e ademais que subscriba o compromiso de actividade (compromiso de procura activa de emprego e aceptar calquera acción para iso).

O demandante terá que haber cotizado por desemprego como mínimo 6 anos ao longo de toda a súa vida laboral para poder solicitar o subsidio. Entre os requisitos tamén nos atopamos con que deberá carecer de rendas que superen o 75% o Salario Mínimo Interprofesional e que terá que cumprir cos requisitos para poder acceder a calquera pensión de xubilación (está claro menos o requisito da idade).

Finalmente, o solicitante deberá estar dentro dalgún dos seguintes casos: percibir ou ter dereito a percibir un subsidio, esgotar a prestación contributiva ou ben o subsidio por desemprego, ser emigrante retornado sen dereito a prestación por desemprego, saír de prisión sen dereito a prestación (cando a pena sexa superior a 6 meses), ser declarado capaz ou inválido parcial tras unha mellora da situación de gran invalidez ou estar desempleado sen dereito a prestación por non ter un mínimo de cotización (será necesario haber cotizado polo menos 3 meses).

  • Como e de canto é a axuda?

Trátase dunha axuda cun importe mensual que corresponde ao 80% do IPREM (Indicador Público de Renda de Efectos Múltiples), que neste ano é de 532,51€ mensuales. O que fai que a axuda sexa de 426€.

O demandante terá dereito ao subsidio e cobrarao ata que alcance a idade de xubilación (en calquera dos seus tipos, o que significa que é posible alcanzala antes da idade de xubilación establecida).

  • Como a tramito?

A solicitude desta axuda pode producirse nun prazo de 15 días hábiles desde que transcorreu un mes de espera desde o momento no que se terminou a prestación por desemprego (“o paro”). En caso de ser despedido, pódese solicitar 15 días despois do cese. É importante mencionar que este subsidio necesita dunha renovación anual, é dicir, cada 12 meses, e que esta se fai presentando a última declaración da renda nun prazo de 15 días desde que se cumpriron os 12 meses da solicitude ou última renovación.

Ademais cabo destacar que durante o periodo que se percibe o subsidio, o beneficiario está cotizando por xubilación, xa que o Servizo Público de Emprego Estatal leva a cabo o ingreso de ditas cotizaciones.

Un dos grupos sen dúbida máis afectados pola crise e o paro de longa duración que ven como as oportunidades de traballo son menores e as axudas públicas están esgotándose ou xa o fixeron.

Advertisement