Que consecuencias fiscais e contables teñen estas achegas dos socios?


É un problema habitual nas pequenas sociedades, sobre todo limitadas, no que o capital social mínimo é moi reducido (3.000 euros. Art. 4.1 Lei de Sociedades de capital), e ante a escaseza de financiamento bancario, provocou que nalgunhas ocasións os socios teñan que aportar financiamento adicional á empresa.
Que consecuencias fiscais e contables teñen estas achegas dos socios?

Temos catro opcións para formalizar esta achega:

1. Formalizar esta operación mediante un préstamo dos socios á sociedade con devengo de tipo de interese de mercado. Trátase dunha operación vinculada e polo tanto debe de devengar un interese igual ao de mercado para a sociedade, isto é, o interese que un banco pediría á empresa por un préstamo similar en tempo e cantidade. Como mínimo o tipo de interese legal do diñeiro.
(Tribunal Supremo na súa sentenza de 4 de outubro de 2010, indica que se tomará como tipo de interese o promedio anual do tipo de interese preferencial que as entidades financeiras aplican aos seus mellores clientes).

2. Facer unha ampliación de capital. Escriturando a mesma con todos os gastos que correspondan: notario, rexistro, etc.

3. Rexistrar estas achegas na conta 118. Achegas de socios ou propietarios, previo acordo da Xunta Xeral. Esta conta, desde o punto de vista contable pode ser utilizada con outra finalidade que non sexa a de compensar perdas, en concreto o PGC indica que se incluirán os elementos patrimoniales entregados polos socios ou propietarios da empresas, cando actúen como tales, en virtude de operacións non descritas noutras contas e que non constitúan pasivos.
Desde un punto de vista fiscal, e ata a porcentaxe de participación que posúa o socio aportarche, non se considera que ten retribución, o exceso considerarase ingresos do exercicio. (ART. 18.11 LIS)

En definitiva, quere dicirse que si todos os socios aportan na porcentaxe que pousen na sociedade, non ten ningunha repercusión desde o punto de vista fiscal.
Hai que ter moito coidado con isto, porque si trátase dunha sociedade con dous socios tendo cada un deles o 50 % de participación, e un dos socios aporta 10.000 euros, e o outro non aporta nada, entón desde o punto de vista fiscal 5.000 euros (50% da achega) consideraranse ingresos do exercicio.

Tamén hai que recordar que desde o 1 de xaneiro de 2010 esténdense as exenciones en Operacións Societarias (VOS) a todo tipo de empresas. Se exime así de tributar ao 1% a todas as compañías nas seguintes operacións: a constitución de sociedades, o aumento de capital, as achegas que efectúen os socios que non supoñan aumento de capital e o traslado a España da sé de dirección efectiva ou do domicilio social dunha sociedade cando nin unha nin outro estivesen situadas antes nun Estado membro

4. Para rematar utilizar a conta 551. Conta Corrente con socios e administradores. Está última opción non é aconsellable, soamente serao naqueles casos nos que funcione como unha autentica conta corrente, isto é, a curto prazo existan cargos e abonos, porque pola contra, si o saldo é deudor para a compañía (a compañía presta diñeiro ao socio) e permanece sen que existan cargos e abonos, será tomado pola AEAT como un pago de dividendo encuberto, e en caso contrario, si o saldo é acreedor (o socio presta diñeiro á empresa) será un préstamo esixindo os tipos de interese do mercado que será renda para o socio e gasto non deducible para a sociedade.

Advertisement