Proxecto de dixitalización do selado das facturas para a devolución do IVE de viaxeiros: DIVA


QUE É DIVA?

cita-previa-haciendaA Axencia Estatal de Administración Tributaria, a través do Departamento de Aduanas e Impostos Especiais, está desenvolvendo un proxecto de dixitalización do selado das facturas para a devolución do IVE de viaxeiros (prevista no artigo 21. 2º A) da Lei 37/1992, reguladora do Imposto sobre o Valor Engadido).

O selado dixital ten plena validez xurídica. Ver NOTA INFORMATIVA.

O sistema DIVA ten polo momento carácter voluntario.

VANTAXES DO SISTEMA ELECTRÓNICO

  1. Para o viaxeiro: Procedemento de devolución máis áxil con DIVA. A Axencia Tributaria, ao dispor de forma anticipada da información das vendas tax free, poderá efectuar seus controis máis eficazmente, minorando por conseguinte o tempo de espera no punto de selado.
  2. Para o comerciante: Permite o fomento das vendas, polo valor engadido que o DIVA dá a seus clientes. Ten maior seguridade e rastreabilidade en todo o proceso, tendo en conta que seus documentos de reembolso de IVE están dispoñibles directamente no sistema da Administración.
  3. Para as Aduanas: Permite facer unha mellor xestión dos riscos, de tal xeito que se favoreza o uso lícito desta vantaxe fiscal.

COMO FUNCIONA DIVA?

O sistema DIVA se basea en que as tendas, directamente ou a través das empresas de tax free, envíen á Axencia Tributaria as facturas correspondentes ás vendas tax free que realizan (documento electrónico de reembolso).

O envío desta información por parte das tendas pode efectuarse de dous formas:

  1. Servizo web para envíos masivos de información (apropiado para un perfil de grandes cadeas de distribución e tendas que usen os servizos de operadores de tax free). As especificacións técnicas destes servizos se mostran a continuación.
  2. Formulario web na páxina da Axencia Tributaria (especialmente deseñado para PEMES).

No momento de abandonar o territorio da Unión por un porto ou aeroporto español, o viaxeiro se presentará no punto de selado de IVE coa factura dixital que estará identificada como DIVA (documento electrónico de reembolso) e cos bens adquiridos, para seu selado dixital.

En todos os puntos de selado de IVE (aduanas de portos e aeroportos españois de saída de viaxeiros con destino a terceiros países), haberá tecnoloxía que permitirá o selado automatizado dos documentos electrónicos de reembolso de tal xeito que unicamente cando, de acordo co sistema de análise de risco, sexa preciso o control, se efectuará unha intervención manual da aduana.

Folleto Devolución IVE en réxime de viaxeiros

Advertisement