Como pedir que che devolvan o IRPF da prestación por maternidade


A sentenza xudicial que declara exenta de IRPF a prestación por maternidad non crea xurisprudencia pero pode ser un bo argumento para reclamar que se devolva os impostos abonados. Estas son algunhas claves.

materhUnha sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Madrid declarou que a prestación por maternidade que abona a Seguridade Social está exenta do IRPF. A sentenza é contraria ao criterio da Axencia Tributaria, que considera a prestación un rendemento de traballo e xa que logo suxeita ao imposto. O fallo xudicial non crea xurisprudencia e seguramente Facenda o denegará nun primeiro momento, pero pode ser un bo argumento para reclamar que se devolvan os impostos aboados. Estas son algunhas claves:

Que prazo hai?

Hai que ter en conta o prazo de prescripción de catro anos para o imposto, é dicir, o periodo a partir do cal Facenda xa non pode realizar unha revisión dos impostos abonados. Por iso, os contribuyentes que cobraron a prestación por maternidad desde xaneiro de 2012 poden presentar a reclamación.

Como empezo o proceso?

O primeiro paso é presentar unha rectificación de autoliquidación do IRPF ante a propia Axencia Tributaria, isto é, cando o contribuyente considere que unha autoliquidación prexudicou os seus intereses pode pedir a rectificación da declaración. Nela, o solicitante pedirá a devolución do tributado pola prestación de maternidad. Ten que constar o exercicio que se reclama e o concepto xurídico.

Que prazo ten a Axencia Tributaria?

Dispón de seis meses para a súa resolución. Tal e como explica Legálitas, a administración contestaranos probablemente desestimando o recurso e daranos un prazo de 10 ou 15 días para interpoñer alegaciones. Alegaciones que presentaremos e que o máis seguro sexan igualmente desestimadas.

E si o denega?

O máis probable é que a Axencia Tributaria rexeite a petición. Nese caso, o seguinte paso é acudir ao Tribunal Económico Administrativo Rexional que resolven os recursos previos antes de chegar a vía xudicial.  O prazo de interposición é dun mes contado desde o día seguinte ao da notificación do acto recorrido.

Como se interpón a reclamación económico-administrativa?

Interponse mediante escrito aos tribunais económico-administrativos rexionais (con sede en cada unha das capitais das comunidades autónomas) que corresponda.

E despois?

Si tampouco o tribunal económico-administrativo dá a razón ao contribuyente, xa só queda iniciar un procedemento xudicial. Nese caso, haberá dous meses para interpoñer un recurso contencioso administrativo.

Con todo, antes de iniciar a vía xudicial é necesario estimar canto se reclama porque non sempre vai compensar empezar o proceso, dado os custos asociados polas taxas, avogados, procuradores…

Si fun nai en 2016 é necesario pagar IRPF?

Si, dado que é o criterio da Axencia tributaria. Declárase como renda do traballo e despois iníciase o proceso.

Advertisement