Subscrición ao servizo de avisos de notificacións de Facenda


Novo servizo para a recepción de avisos de notificacións emitidas pola Axencia Tributaria, previa comunicación polo usuario dun número de teléfono móbil ou unha enderezo de correo electrónico. En todo caso o aviso non ten a consideración de notificación, polo que a non recepción do mesmo non impedirá a plena validez da notificación.

Persoas físicas

De acordo co que se dispón no artigo 41 da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, vostede pode comunicar un número de teléfono móbil ou unha enderezo de correo electrónico a través dos que pode, se así o desexa, recibir avisos das notificacións emitidas pola Axencia Tributaria.

Para acceder a este servizo voluntario deberá dispor de Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico ou de seu número de referencia (obtido a través do Servizo RENØ).

O aviso que reciba en ningún caso terá a consideración de notificación. Vostede pode acceder a seu notificación a través da Sede electrónica da Axencia Tributaria con Cl@ve PIN, certificado electrónico ou DNI electrónico. Co número de referencia non poderá acceder á notificación. Sen prexuízo do anterior se enviará a notificación por correo postal.

No suposto de que, por motivos técnicos, non sexa posible realizar o aviso, iso non impedirá que a notificación sexa considerada plenamente válida.

O texto do aviso que vostede recibirá, en caso de subscribirse a este servizo, é o seguinte:

“A Axencia Tributaria emitiu unha notificación dirixida ao NIF XXX”

Por motivos de seguridade, só se mostrarán algúns díxitos do NIF.

Persoas xurídicas e entidades sen personalidade xurídica

Os obrigados a relacionarse electronicamente coas Administracións Públicas, de acordo coa Lei 39/2015, recibirán un aviso da existencia dunha notificación pendente na Enderezo Electrónico Habilitada (DEH), sempre que comunicasen unha enderezo de correo electrónico.

Advertisement