Novos suxeitos obrigados a relacionarse electronicamente coa Axencia Tributaria (Lei 39/2015)


tribunales-anulanO 2 de outubro de 2016 é a data de entrada en vigor da Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

Esta Lei obriga, entre outros, ás persoas xurídicas e ás entidades sen personalidade xurídica a relacionarse electronicamente coas Administracións Públicas. Entre as entidades sen personalidade xurídica se inclúen as comunidades de bens, as herdanzas xacentes e as comunidades de propietarios.

Esta relación electrónica comprende tanto as notificacións como a presentación de documentos e solicitudes a través de rexistro.

A presentación de declaracións e autoliquidacións se continuará facendo como ata agora, por non estar afectada pola Lei 39/2015.

As presentacións de documentos e solicitudes dirixidos á Axencia Tributaria deben realizarse obrigatoriamente a través do rexistro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es).

No ámbito aduaneiro, todos os operadores económicos (persoas físicas ou xurídicas que se relacionan coa Administración para a aplicación da lexislación aduaneira no desenvolvemento dunha actividade profesional) deben efectuar a presentación dos documentos e solicitudes previstos na lexislación aduaneira obrigatoriamente a través do rexistro electrónico (www.agenciatributaria.gob.es), excluíndose unicamente as excepcións establecidas no Código Aduaneiro da Unión e nos Regulamentos que o desenvolven.

O incumprimento desta obriga pode ser constitutivo da infracción tributaria prevista no artigo 199 da Lei 58/2003, de 17 de decembro, Xeral Tributaria, que establece a imposición dunha sanciónconsistente en multa pecuniaria fixa de 250 euros.

Se exclúen desta obriga de presentación por vía electrónica as excepcións previstas no resto da normativa vixente que obrigan á presentación en papel ou soporte físico (orixinais de avais, documentos notariais, xudiciais, etc.).

Advertisement