Nova normativa do IVE para revendedores de aparellos electrónicos


IVA-aparatos-electrónicos-351x185O 1 de abril entra en vigor a nova normativa do IVE para revendedores de aparellos electrónicos, concretamente de teléfonos móbiles, consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tabletas dixitais. Esta nova norma consiste na aplicación do investimento de suxeito pasivo por parte dos autónomos ou empresas que adquiran estes aparellos para destinalos á súa venda.

En que consiste o investimento de suxeito pasivo?

As empresas que adquiran estes bens para revender, deberán comunicalo ao seu proveedor. Este emitiralles unha factura sen IVE e eles declararán o imposto por investimento, tal como faise coas compras intracomunitarias. Eses importes detallaranse no modelo 303 de forma separada ao resto de cotas.

O provedor deberá emitir factura independente pola venda destes artigos e cunha serie numérica distinta. Deste xeito, a empresa que revende poderá efectuar a autorrepercusión do imposto.

O revendedor deberá darse de alta en Facenda como tal a través do modelo 036. A alta realizarase ao comezo da actividade ou ben durante o mes de novembro anterior ao comezo do ano natural no que deba fornecer efecto. A alta entenderase prorrogada para os anos seguintes mentres se manteña a mesma condición. Si deixásese de actuar como revendedor, deberá comunicarse igualmente presentando unha modificación censal.

Unha vez de alta, o revendedor solicitará un certificado á Axencia *Tributaria que acredite esta circunstancia. O certificado pode pedirse e descargarse desde a Sé Electrónica da aeat si disponse de certificado dixital. Unha vez obtido, remitirase ao provedor. O certificado ten validez durante o ano natural correspondente á data da súa expedición.

A obrigación de entregar o certificado será exixible a partir do 1 de abril de 2015, que é cando a lei previu a entrada en vigor deste novo suposto de investimento do suxeito pasivo.

Si a venda de teléfonos móbiles, consolas de videoxogos, ordenadores portátiles e tabletas dixitais non se realiza a unha empresa, senón a un particular, haberá que declarala por investimento só cando o seu importe supere os 10.000 euros sen IVE nunha mesma factura.

Advertisement