GUIA PARA TRIBUTACIÓN ASOCIACIÓNS SEN ANIMO DE LUCRO


Imposto de sociedades asociacións e fundacións

Imposto de sociedades asociacións, que é?

O imposto de sociedades é un tributo destinado a gravar a renda das persoas xurídicas, é dicir, os beneficios que poidan obter estas. Tendo en conta que as entidades sen ánimo de lucro, entre as que se inclúen as fundacións e asociacións, son  persoas xurídicas, estas son consideradas suxeitos pasivos do imposto.

Imposto de sociedades asociacións

Que entidades sen ánimo de lucro deben presentar o imposto de sociedades?

É difícil dar unha resposta única a esta pregunta, xa que o predomina é a indeterminación, plasmada na propia Lei do Imposto de Sociedades. Pola contra, logo dos cambios que introduce a reforma fiscal neste imposto, a práctica totalidade das asociacións e fundacións terán a obrigación de presentar este imposto, teñan ou non que pagar por el.

Impuesto-de-SociedadesA actual Lei do Imposto Sobre Sociedades sinala no seu artigo 136 que soamente se salvarán de presentar o imposto en xullo as entidades que cumpran todos estes requisitos:

 • Que os seus ingresos totais non pasen de 100.000 euros.
 • Que os ingresos procedentes de rendas non exentas suxeitas a retención non superen os 2.000 euros anuais.
 • Que todas as rendas non exentas estean sometidas a retención.

Polo tanto, esta será a última declaración na que operen estes límites, xa que para os exercicios iniciados a partir do 1 de xaneiro de 2015, ao suprimirse este artigo coa reforma fiscal, todas as organizacións non lucrativas terán obrigación de presentar o imposto.

Por que ingresos debe pagar imposto de sociedades unha asociación ou fundación?

A pregunta do millón, sobre a que se escribiu moito e consúltase a facenda constantemente. Trataremos de dar unha idea aos nosos queridos lectores que lles sirva de asesoramento fiscal neste esvaradío terreo.

En primeiro lugar é fundamental diferenciar dous tipos de entidades:

As acolleitas ao réxime fiscal da Lei 49/2002, que son en xeral entidades ás que se recoñeceu utilidade pública ou de cooperación ao desenvolvemento e que cumpren unha serie de estritos requisitos marcados pola citada Lei. Estas entidades pagarán polas súas rendas de explotacións económicas soamente un 10%, deixando como rendas exentas unha lista taxada no artigo 7 da Lei 49/2002.

O resto de asociacións e fundacións, que o imposto considerará como entidades parcialmente exentas.

cita-previa-haciendaImposto de sociedades fundacións

Que son as entidades parcialmente exentas? Por que rendas pagan?

Trátase de organizacións non lucrativas que pagarán imposto de sociedades normalmente por unha banda dos ingresos que obteñan (a rendas suxeitas ao imposto).

Unha gran cantidade de asociacións e fundacións tributan desta forma no imposto de sociedades (artigos 120 ao 122 da Lei).

Este tipo de entidades principalmente abonan o imposto de sociedades polos seus rendementos de explotacións económicas, polo que será fundamental coñecer que é considerado unha explotación económica polo imposto:

Consideraranse rendementos íntegros de actividades económicas aqueles que, procedendo do traballo persoal e do capital conxuntamente, ou dun só destes factores, supoñan por parte do suxeito pasivo, a ordenación por conta propia de medios de produción e de recursos humanos ou dun de ambos, coa finalidade de intervir na produción ou distribución de bens ou servizos. É dicir, traballo profesional ou medios ou traballadores empregados para producir bens ou servizos.

Ademais de tributar no imposto de sociedades polas explotacións económicas, as entidades parcialmente exentas deberán pagar por :.

As rendas derivadas do patrimonio, tanto mobiliario (intereses de contas bancarias) como inmobiliario (alugueres)

As rendas derivadas da adquisición e transmisión onerosa cando non revertan no seu obxecto social

Imposto de sociedades parcialmente exentas

Un exemplo de entidade parcialmente exenta no imposto de sociedades

Como exemplo podemos citar o seguinte:

Asociación cultural que recibe ingresos de subvencións e á súa vez organiza cursos ou congresos polos que cobra un prezo a terceiros e aos asociados que voluntariamente apúntense a devanditas actividades. O citado prezo cobrado aos seus asociados é distinto do fixado nos estatutos.

As subvencións serán consideradas como actividades non suxeitas, polo que non deberá pagar imposto polas mesmas. Con todo, a propia organización de cursos ou congresos é considerada unha actividade económica, polo que deberá pagar pola diferenza entre os ingresos e os gastos desta actividade ao tipo vixente no imposto de sociedades (25%).

IVE asociacións sen ánimo de lucro

iva2-e1360595667204IVE Asociacións sen ánimo de lucro, unha introdución

En primeiro lugar convén partir da premisa de que a fiscalidade das entidades sen ánimo de lucro é moi diferente á das sociedades mercantís. Dito isto, é moi obvio para moitos que o IVE é un imposto indirecto que grava as entregas de bens e as prestacións de servizos. Peroooo…. Entendemos ben a expresión “sen ánimo de lucro”?

Pois é o primeiro mandamento que necesitamos coñecer. Debemos saber que o ánimo de lucro se debe mirar dende a perspectiva dos fundadores da Asociación ou Fundación, é dicir, que os fundadores non poidan participar do beneficio nin vender as súas participacións.

Ive asociación sen ánimo de lucro

Están as Asociacións e Fundacións suxeitas ao IVE?

A resposta é si. Isto é así, en relación co artigo 5.2 da Lei de IVE, xa que dende o punto e hora en que nas entidades sen ánimo de lucro se usan factores de produción materiais e humanos para producir e distribuír bens e servizos, estas entidades están suxeitas a IVE. Non importan os fins que se persigan (protección social, causas humanitarias, etc.) ; sempre que se reciba contraprestación por estes bens e servizos (diñeiro ou bens, para entendernos), as Fundacións e Asociacións estarán suxeitas a IVE.

Dito doutra forma, a única forma de que as entidades sen ánimo de lucro non estean suxeitas a IVE, é que todas as súas entregas de bens e prestacións de servizos sexan a título gratuíto.

Exencións de IVE para Entidades sen ánimo de lucro

Pois ben, xa sabemos que moitas Fundacións e Asociacións van estar suxeitas ao IVE, co cal convén saber agora se se poden beneficiar das exencións de IVE para non pagar por este imposto.

Antes da Lei de Presupostos do Estado de 2013, existían dous tipos de exencións de IVE:

Exencións de aplicación directa, xa que non necesitan recoñecemento previo por parte de Facenda. Por citar exemplos, estaría a sanidade, en réxime de prezos autorizados e a educación, cando a entidade teña a actividade recoñecida nos plans de estudo dos entes públicos con competencia en materia educativa.

Exencións de carácter pregado, o que quere dicir que se deben de solicitar previamente polo interesado á Administración Tributaria (de cara o IVE da fundación ou asociación, no caso que nos ocupa).

Polo tanto, a partir de 2013 “desaparecen” as exencións de carácter pregado. Isto quere dicir que as actividades comprendidas no artigo 20 da Lei de IVE, aplicarían a exención automaticamente. Non obstante segue existindo a posibilidade de realizar unha solicitude voluntaria, a cal ás veces é recomendable se se quere aplicar a exención con carácter vinculante, dada a disparidade de criterios que aínda existe nas diferentes administracións.

Estas exencións de carácter pregado afectaban a actividades tales como:

 • Actividades culturais, tales como bibliotecas privadas, organización de exposicións, etc..
 • Actividades deportivas prestadas por establecementos deportivos de carácter social.
 • Actividades de asistencia social (asistencia a discapacitados, terceira idade, infancia, etc.).

IVE asociacións sen ánimo de lucro

reforma-fiscal-autonomos-pymes (1)Algúns requisitos para gozar das exencións de IVE

Evidentemente, a casuística é moi ampla e convén contar coa axuda dun asesor fiscal especializado, pero imos ilustrar algúns dos requisitos que pon a administración tributaria a xeito de exemplo:

 • Os socios ou partícipes e os seus parentes non poden ser destinatarios principais das exencións aplicadas por exemplo en clubs deportivos.
 • Para actividades de carácter social ou cultural as entidades deben ter unha finalidade non lucrativa e que os beneficios se destinen a cumprir os fins da entidade.
 • Os cargos de patrón, presidente ou representante legal deben ser gratuítos.

Un exemplo recorrente, o IVE das cotas de usuarios

As cotas de usuarios son definidas no Novo Plan Xeral de Contabilidade para Entidades sen Fins Lucrativos como “cantidades percibidas dos usuarios en concepto de participación no custo da actividade” Por exemplo, son pagamentos recibidos pola entidade por participantes en cursos ou congresos ou por recibir prestacións sociais nun centro de maiores.

Dito isto, imos encontrarnos dous casos:

 • Se a cota non dá dereito a percibir un servizo ou un ben, non se debe repercutir IVE.
 • Se a cota dá dereito a recibir un ben ou servizo, débese repercutir IVE, a non ser que se concedese a exención. Un exemplo disto sería un evento de Mercadotecnia Online prestada por unha Asociación, no que os participantes pagan unha cota de inscrición.

Reflexión final, é beneficioso non pagar IVE para as entidades sen ánimo de lucro?

Por sorprendente que pareza, bastantes veces ás entidades lles sae máis beneficioso pagar IVE nas facturas que emiten…. por que? pois porque por suposto, se non pagas IVE polas actividades que fas, tampouco podes quitar o IVE das compras. As entidades sen ánimo de lucro serían tratadas así como consumidores finais, é dicir, os que comemos todo o IVE

Na práctica, moitas Asociacións e algunhas Fundacións realizan actividades exentas de IVE e non exentas á vez, polo que deben aplicar a Regra de Prorrata en IVE, para repercutir e soportar IVE só polas súas actividades económicas, pero iso xa é outra historia moi longa de contar…

Como conclusión, o feito de que as fundacións ou asociacións queden non suxeitas ou exentas de IVE, soamente é beneficioso a priori para os seus usuarios ou destinatarios. Para unha entidade sen ánimo de lucro, por unha parte si pode ser beneficioso, ao aforrarche cargas administrativas e presentar modelos de IVE trimestrais ou mensuais, pero por outra parte se prestas actividades nas que estás obrigado a repercutir un 10% de IVE e moitos dos bens e servizos que compras van ao 21%, sairíache IVE a devolver. Así que vai depender de cada caso…

Advertisement