Axudas para a adaptación das instalacións de recepción colectiva do teu edificio para que poidas recibir as novas frecuencias da TDT


Subvencion2O Goberno axúdache na adaptación das instalacións de recepción colectiva do teu edificio para que poidas recibir as novas frecuencias polas que se emitirán algunhas canles de televisión, con motivo do proceso de liberación do Dividendo Dixital. Para iso pon en marcha un programa de axudas que compensa os custos derivados da adaptación nas instalacións de recepción nos edificios que o necesiten. Podes solicitar aquí a axuda.

As axudas están destinadas ás comunidades de propietarios dun edificio ou conxunto de edificios de vivendas suxeito ao réxime de propiedade horizontal, e que tivesen instalado un sistema de antena colectiva baseado en monocanales ou un sistema baseado nunha centralita programable. Estes sistemas de antena colectiva, só permiten  a recepción das frecuencias que se utilizaban ata agora. Para recibir as novas frecuencias, é necesario o acondicionamiento das instalacións. Si este é o teu caso, o administrador de fincas ou o presidente da túa comunidade de propietarios debes chamar a un instalador rexistrado para realizar as actuacións necesarias. Naquelas vivendas que dispoñan dun sistema de recepción de banda ancha, fundamentalmente vivendas unifamiliares e edificios de menos de tres vivendas, non é necesaria a adaptación, porque este sistema de recepción está xa preparado para recibir todas as frecuencias, as novas e as antigas, sen necesidade de realizar adaptación algunha.

Naquelas comunidades de propietarios que tivesen instalada unha centralita programable, as actuacións a realizar non dependen do número de frecuencias que cambien no área xeográfica e a axuda máxima prevista é de 100 € en todos os casos.

Nas comunidades con amplificadores monocanal, a subvención prevista varía en función do número de frecuencias que cambien en cada zona xeográfica, porque o custo de adaptación depende do número de frecuencias que cambien. Pode consultar unha estimación do número de frecuencias que cambian no seu código postal, na consulta de frecuencias que utilizan as canles de televisión nun código postal.

O importe máximo da axuda dependendo do tipo de instalación de recepción do edificio é o seguinte:

Importe máximo da axuda dependendo do tipo de instalación de recepción do edificio

tdt 3

A cuantía da axuda non poderá ser superior ao custo da actuación subvencionable. A solicitude e xestión das axudas realizarase exclusivamente de forma telemática a través deste enlace. Poderán solicitar a axuda todas aquelas comunidades de propietarios que realicen unha adaptación relacionada coa liberación do Dividendo Digital entre o 1  xuño de 2014 ata o 30 de Xuño de 2015.

Os beneficiarios deben ter en conta que tamén poden optar por calquera tecnoloxía existente que permita a recepción ou acceso aos servizos de comunicación audiovisual televisiva nas edificaciones afectadas pola liberación do Dividendo Digital, como o ADSL, o cable, o satélite, a TDT ou calquera outra tecnoloxía.

En relación coa posibilidade de cambiar o sistema de recepción de amplificador monocanal a centralita programable ou viceversa, considérase que a continuación da instalación existente, actuando sobre ela para posibilitar a recepción da oferta televisiva completa dispoñible na zona, é a opción preferente e menos proclive a fraudes.

As solicitudes poderán presentarse directamente pola comunidade de propietarios, ou ben no seu nome por un representante, por exemplo o administrador de Fincas, ou polo propio instalador que realice a adaptación, unha vez realizadas as actuacións nos edificios e serán atendidas por orde de presentación ata o agotamiento dos fondos.

Para recibir as axudas, as comunidades de propietarios deberán dispoñer de NIF (código H-  ou E-) e ser titulares dunha conta bancaria onde se ingresará o importe da axuda. As axudas só poderán outorgarse a aquelas actuacións realizadas por empresas instaladoras autorizadas inscritas nos Registros de empresas instaladoras de telecomunicación, dos tipos “A” ou “F” Pode consultar o rexistro de instaladores.

Ademais, para recibir a axuda débese aportar en formato electrónico a seguinte documentación: a factura emitida pola empresa instaladora autorizada detallando claramente os gastos relacionados co proceso de liberación do Dividendo Dixital, o Boletín de instalación que a empresa instaladora deberá entregar á Comunidade de Propietarios unha vez realizada a adaptación detallando o tipo de instalación e os traballos realizados e un documento acreditativo da titularidad da conta bancaria a nome da comunidade de propietarios (copia de recibo domiciliado, certificado de titularidad de conta…).

Adicionalmente, en defensa dos dereitos dos cidadáns, o Ministerio de Industria, Enerxía e Turismo iniciou unha campaña de verificación das actuacións de adaptación das instalacións de antenas colectivas con motivo do proceso de liberación do Dividendo Dixital.

Nos seguintes enlaces pode consultar máis información sobre as axudas do Goberno para a adaptación á liberación do Dividendo Digital:

Advertisement